NF1 (Von Recklinghausen)

1:4000 births.

Chromosome 17.

Optic Nerve Gliomas.

Hamartomas, gliosis.

Bone dysplasias.

Vascular dysplasias.

Neurofibromas.

Cafe au lait spots.

{To return to cases, use the "Back " button on the Toolbar}