NECK, LARYNX, AND THYROID

Hypopharynx

Larynx

Benign Masses of the Larynx:

Malignant Neoplasms of the Larynx

Thyroid Gland

Benign Masses of the Thyroid

Malignant Neoplasms of the Thyroid

Other Neck Masses

REFERENCES